Ang International Community Health Services (ICHS) ay isang sentro ng pangkomunidad na kalusugan na hindi pinagkakakitaan (non-profit) na nagkakaloob ng mga abot-kayang serbisyong pangangalaga ng kalusugan sa mga komunidad ng Seattle, sa mga Asyano, Katutubong Hawayan, at taga-Isla Pasipiko ng King County, pati na rin ang iba pang mga komunidad na hindi masyadong napagsisilbihan.

Sa loob ng 35 na taon, ang ICHS ay nakapagkaloob ng naaangkop na pangkultura at multilingual na pangangalaga para paunlarin ang kalusugan ng ating komunidad.  Ang ICHS ay nagsimula mula sa harapan ng maliit na tindahan na klinika sa International District ng Seattle hanggang sa pinakamalaking pangkomunidad na sentro ng kalusugan ng mga Asyano, Katutubong Hawayan, at ng mga taga-Isla Pisipiko sa estado ng Washington.

Ang ICHS ay naghahandog ng kumpletong magkakaibang antas ng primaryang medikal, dental, at mga serbisyong pang-edukasyon sa prebentibong kalusugan, pati na rin ang Tradisyunal na Medisinang Tsino.  Ang aming modernong kagamitan ay kasama ang laboratoryo at parmasya sa parehong lugar.  Ang multilingual at palakaibigan naming kawani ay narito para tulungan kayo sa inyong mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan.

ICHS general brochure (Tagalog)

ICHS dental rack card (Tagalog)

ICHS patient guide (Tagalog)