Skip to main content

Notifications

Information

COVID-19 INFORMATION: Register for free testingGet your vaccine • Vaccine updates and FAQ

Alert

Walk in for a COVID-19 vaccination! No appointment needed at ICHS clinic pharmacies in International District, Holly Park and Shoreline! • Note: ICHS is currently administering Pfizer-BioNTech vaccines for ages 12 and up only at our Bellevue Clinic. Please call 206.788.3700 to make an appointment for Pfizer at Bellevue.

Stay Connected to Your Care Team

Stay Connected to Your Care Team

MyChart 2

Sign up for MyChart

Our patient portal MyChart gives you secure, online access to your health information and your ICHS care team from any computer or mobile device, anytime. With MyChart, you can:

 • See care instructions and health information
 • Pay your bills
 • View your test results, medical history and medications
 • Request prescription refills
 • View your appointments
 • Message your care team

Get started

 1. Use the MyChart mobile app or click here for MyChart
 2. Click on new user, “Sign up now”
 3. Under “No activation code,” click “Sign up online”
 4. Enter requested information
 5. Answer third-party identifier questions
 6. Choose username and password
 7. Accept terms and conditions

Questions?

Please call us at 206.788.3700


注册线上健康记录 “MyChart”

MyChart 为您提供安全的线上亇人健康信息,并可以从任何手机或电腦在线上随时联系您的ICHS护理团队。

 • 参阅护理说明和健康信息
 • 支付账单
 • 查看您的检验结果,医院记录和用药情况
 • 要求重配处方葯
 • 查看您的预约
 • 给您的护理团队发送信息

开始使用

 1. 使用 MyChart 手机应用程序或点击这里的 MyChart
 2. 点击新用户“立即注册”
 3. 如没有启动代码,点击“在线注册”
 4. 输入所要求的信息
 5. 回答第三方身份识别问题
 6. 选择用户名和密码
 7. 接受条款和条件

有问题吗?

请致电 206.788.3700


Đăng ký MyChart

MyChart cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tuyến, an toàn vào các thông tin và nhóm ICHS chăm sóc sức khỏe của bạn bất kỳ lúc nào từ máy tính hoặc thiết bị di động nào.

 • Xem các hướng dẫn chăm sóc và các thông tin sức khỏe
 • Thanh toán hóa đơn của bạn
 • Xem kết quả xét nghiệm, bệnh sử và toa thuốc của bạn
 • Yêu cầu nạp thuốc theo toa
 • Xem các cuộc hẹn của bạn
 • Nhắn tin cho nhóm chăm sóc của bạn

Bắt đầu

 1. Sử dụng MyChart mobile app hoặc nhấp vào MyChart tại đây
 2. Nhấp vào new user (Người mới dùng lần đầu), “Sign up now“ (Đăng ký ngay bây giờ)
 3. Trong “No activation code,” (Không có mã kích hoạt), hãy nhấp vào “Sign up online” (Đăng ký trực tuyến)
 4. Đăng nhập thông tin được yêu cầu
 5. Trả lời các câu hỏi xác minh
 6. Chọn tên người dùng và mật khẩu
 7. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Câu hỏi?

Xin gọi 206.788.3700

_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped