Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

Stay Connected to Your Care Team

Stay Connected to Your Care Team

MyChart 2

Sign up for MyChart

Our patient portal MyChart gives you secure, online access to your health information and your ICHS care team from any computer or mobile device, anytime. With MyChart, you can:

 • See care instructions and health information
 • Pay your bills
 • View your test results, medical history and medications
 • Request prescription refills
 • View your appointments
 • Message your care team

 1. Use the MyChart mobile app or click here for MyChart
 2. Click on new user, “Sign up now”
 3. Under “No activation code,” click “Sign up online”
 4. Enter requested information
 5. Answer third-party identifier questions
 6. Choose username and password
 7. Accept terms and conditions

Questions?

Please call us at 206.788.3700


註冊線上健康記錄 “MyChart”

MyChart 為您提供安全的線上亇人健康信息,並可以從任何手機或電腦在線隨時聯繫您的ICHS護理團隊。

 • 請參閱護理說明和健康信息
 • 支付賬單
 • 查看您的檢驗結果,醫院記錄和情況
 • 要求重配藥
 • 查看您的預約
 • 給您的護理團隊發送信息

 1. 使用 MyChart 手機應用程序或點擊這裡的 MyChart
 2. 點擊新用戶 “立即註冊”
 3. 如沒有啟動代碼,點擊 “在線註冊”
 4. 輸入所要求的信息
 5. 回答認同識別問題
 6. 選擇用戶名和密碼
 7. 接受條款和條件

有問題嗎?

請致電 206.788.3700


注册线上健康记录 “MyChart”

MyChart 为您提供安全的线上亇人健康信息,并可以从任何手机或电腦在线上随时联系您的ICHS护理团队。

 • 参阅护理说明和健康信息
 • 支付账单
 • 查看您的检验结果,医院记录和用药情况
 • 要求重配处方葯
 • 查看您的预约
 • 给您的护理团队发送信息

 1. 使用 MyChart 手机应用程序或点击这里的 MyChart
 2. 点击新用户 “立即注册”
 3. 如没有启动代码,点击 “在线注册”
 4. 输入所要求的信息
 5. 回答第三方身份识别问题
 6. 选择用户名和密码
 7. 接受条款和条件

有问题吗?

请致电 206.788.3700


Đăng ký MyChart

MyChart cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tuyến, an toàn vào các thông tin và nhóm ICHS chăm sóc sức khỏe của bạn bất kỳ lúc nào từ máy tính hoặc thiết bị di động nào.

 • Xem các hướng dẫn chăm sóc và các thông tin sức khỏe
 • Thanh toán hóa đơn của bạn
 • Xem kết quả xét nghiệm, bệnh sử và toa thuốc của bạn
 • Yêu cầu nạp thuốc theo toa
 • Xem các cuộc hẹn của bạn
 • Nhắn tin cho nhóm chăm sóc của bạn

 1. Sử dụng MyChart mobile app hoặc nhấp vào MyChart tại đây
 2. Nhấp vào new user (Người mới dùng lần đầu), “Sign up now“ (Đăng ký ngay bây giờ)
 3. Trong “No activation code,” (Không có mã kích hoạt), hãy nhấp vào “Sign up online” (Đăng ký trực tuyến)
 4. Đăng nhập thông tin được yêu cầu
 5. Trả lời các câu hỏi xác minh
 6. Chọn tên người dùng và mật khẩu
 7. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Câu hỏi?

Xin gọi 206.788.3700

_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped