Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

Immunization Schedule

Immunization Schedule

免疫接种计划
Lịch Tiêm Chủng
Programa de Vacunación

International Community Health Services Shoreline Immunization 2.JPG

ICHS offers flu vaccines for all of patients ages 6 months and older. Click here to learn more.

Talk to your child’s doctor or nurse about the vaccines recommended for their age

与您孩子的医生或护士讨论适合他们年龄所推荐的疫苗

Nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của con bạn về các loại vắc-xin được khuyến nghị cho độ tuổi của trẻ em

Hable con el doctor o enfermera de su hijo(a) acerca de las vacunas recomendadas para su edad

Immunization schedule


Click here for a printable immunization schedule.

 1. Vaccines are SAFE to use and extremely effective at protecting children against 12 major diseases. Check the vaccine chart above for a full list of vaccine preventable diseases.
 2. Makes children’s immune systems stronger. Vaccines train the body to fight off diseases.
 3. Keeps the entire community healthy. By vaccinating, you are not only protecting yourself from disease; you are also protecting your family, friends, neighbors and community.
 4. Vaccines can save you money. Treating a disease is very expensive. Choosing to vaccinate can protect children from disease AND save families thousands of dollars on expensive medication and treatment.
 5. Vaccines save lives. Each year, over 50,000 people die from vaccine-preventable diseases. Imagine how many lives can be saved by simply staying vaccinated!

 1. 疫苗的使用很安全并且在保护孩子抵抗 12 种重大疾病方面极为有效。请参考以上疫苗表查看可以通过疫苗预防的疾病的详细信息。
 2. 增强孩子的免疫系统。疫苗训练身体抗止疾病。
 3. 保护整个社区的健康。通过疫苗接种,你不仅保护自己抵抗疾病,而且也在保护你的家人,朋友和社区。
 4. 疫苗接种可以帮你省钱。治疗疾病是非常昂贵的。选择给孩子进行疫苗接种可以保护孩子抵抗疾病,因此给家庭省下成千上万块钱,不必花在昂贵的药物和治疗上。
 5. 疫苗接种可以挽救生命。每年死于疫苗可以预防的疾病的人数高达5万以上。 想想看,仅仅通过疫苗接种就可以挽救多少条生命!

 1. Thuốc chích ngừa rất AN TOÀN và cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa 12 căn bệnh trầm trọng. Xin hãy xem biểu đồ thuốc chích ngừa ở trên để thấy toàn bộ danh sách các căn bệnh có thể được ngăn ngừa bởi thuốc chích ngừa.
 2. Làm cho hệ thống miễn dịch của trẻ mạnh hơn. Thuốc chích ngừa tập cho cơ thể chống lại các căn bệnh.
 3. Giữ sức khỏe cho cả cộng đồng. Khi chích thuốc chích ngừa, quý vị không chỉ là đang bảo vệ bản thân mình khỏi bệnh tật, mà còn đang bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, bạn bè, hàng xóm và cộng đồng của quý vị.
 4. Thuốc chích ngừa có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền. Điều trị bệnh rất tốn tiền. Trong khi đó, chích thuốc chích ngừa có thể vừa bảo vệ trẻ khỏi bệnh VÀ vừa giúp gia đình tiết kiệm hàng nghìn đô la tiền mua thuốc và điều trị.
 5. Thuốc chích ngừa cứu mạng người. Mỗi năm, hơn 50.000 người tử vong vì các căn bệnh có thể được ngăn ngừa bởi thuốc chích ngừa. Hãy tưởng tượng xem bao nhiêu mạng người sẽ được cứu sống chỉ bằng cách đơn giản là chích ngừa!

 1. Las vacunas son SEGURAS de usar y extremamente efectivas para proteger a los niños contra 12 de las enfermedades más comunes. Revise la gráfica de vacunas arriba para una lista completa de enfermedades prevenibles.
 2. Fortalece el sistema inmune de los niños. Las vacunas preparan el cuerpo para combatir las enfermedades.
 3. Mantiene saludable a la comunidad en general. Mediante la vacunación, no solo se está protegiendo a usted mismo de enfermedades; también está protegiendo a su familia, amigos, vecinos y comunidad.
 4. Las vacunas pueden ayudarle a ahorrar dinero. El tratamiento de enfermedades es muy caro. Al elegir vacunar, puede proteger a los niños de las enfermedades Y ADEMÁS ahorrarle a las familias miles de dólares en medicamentos y tratamientos costosos.
 5. Las vacunas salvan vidas. Cada año, más de 50,000 personas mueren de enfermedades que se pueden evitar con vacunas. ¡Imagine cuántas vidas pueden ser salvadas con solo vacunarse!

Where to get routine immunizations

International District Medical & Dental Clinic

International District Medical & Dental Clinic
Address
720 8th Ave S
Seattle, WA 98104
Get Directions
Phone

206.788.3700
(main line & after hours)

711 (TTY)

Holly Park Medical & Dental Clinic

Holly Park Medical & Dental Clinic
Address
3815 S Othello St
Seattle, WA 98118
Get Directions
Phone

206.788.3500
(main line & after hours)

711 (TTY)

Shoreline Medical & Dental Clinic

Shoreline Medical & Dental Clinic
Address
16549 Aurora Ave N
Shoreline, WA 98133
Get Directions
Phone

206.533.2600
(main line & after hours)

711 (TTY)

Bellevue Medical & Dental Clinic

Bellevue Medical & Dental Clinic
Address
1050 140th Ave NE
Bellevue, WA 98005
Get Directions
Phone

425.373.3000
(main line & after hours)

711 (TTY)

Seattle World School Teen Health Center

Seattle World School Teen Health Center
Address
1700 E Union St
Seattle, WA 98122
Get Directions
Phone

206.332.7160

Highland Health Center

Highland Health Center
Address
15027 Bel-Red Rd
Bellevue, WA 98007
Get Directions
Phone

425.373.3135

_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped